top of page
תת"ל 103 - קו מטרו M3

העבודה על הפרויקט נעשתה בשיתוף פעולה עם משרד לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ. האחריות של WALK בפרויקט: מיפוי GIS לתחנות לאורך התוואי (מעל 100 מפות); עריכה גרפית וריכוז המסמכים של נספח השילוב העירוני.

 

תת”ל 103 – תכנית קו M3 של המטרו – היא תכנית לתשתית לאומית המקודמת בהתאם להחלטת הממשלה מאוגוסט 2016 . אורך הקו כ 39- קילומטר, מתוכננות לאורכו 25 תחנות.

 

נספח השילוב העירוני מתאר את קו מטרו 3 במערכת המטרו ובמערכת הסעת ההמונים של מטרופולין תל אביב, את תוואי הקו ואת השתלבותו בסביבה העירונית בה הוא עובר. מטרת הנספח להסביר את עקרונות התכנון של הקו ואת השפעתו על המרחב העירוני.

 

נספח השילוב העירוני מתאר את דרך תכנון השתלבות מערכת המטרו בסביבה העירונית - החל מעקרונות התכנון בתאור תוואי קו מטרו 3 והאזורים שהוא משרת במרחב המטרופוליני – וכלה בתאור פרטני של השתלבות התחנות והכניסות אליהן במרחב הסובב אותן.

bottom of page