top of page
תכנית מתאר כוללנית לעיר רמת גן

- מסמכי תכנית המתאר של רמת גן לשלבי ניתוח מצב קיים וחזון ופרוגרמה. (כיועצת במשרד פרחי צפריר אדריכלים בע"מ, עורכי תכנית המתאר). 

- אפליקציית web לשיתוף ציבור בנושא תכנית המתאר מול עיריית רמת גן. ראה עמוד באתר זה על אפליקציות web.

bottom of page